Tin tức

Tổng hợp Luật và các văn bản QPPL lĩnh vực PCCC

Ngày Đăng : 15/04/2013 - 10:09 AM

 1. Nghị định số 27/CP ngày 20/4/1995 của Chính phủ về quản lý, sản xuất, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.
 2. Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/2/2001 của Chính phủ Quy định về điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Hết hiệu lực
 3. Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
 4. Nghị định số 123/ 2005/NĐ-CP ngày 10/5/2005 của Chính Phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy (Hết hiệu lực từ ngày 05/8/2012)
 5. Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 của Chính phủ Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
 6. Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành 1 số điều của luật chất lượng sản phẩm.
 7. Nghị định 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 của Chính phủ Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
 8. Nghị định số 78/2011/NĐ-CP ngày 01/9/2011 của Chính phủ : Quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng
 9. Nghị định số 46/2012/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP (Hiệu lực từ ngày 15/7/2012)
 10. Nghị định số 52/2012/NĐ-CP ngày 14/6/2012 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy (Hiệu lực từ ngày 05/8/2012)
 1. Thông tư 02/2001/TT-BCA ngày 04/5/2001 của Bộ Công an Hướng dẫn thi hành nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/2/2001 của Chính phủ Quy định về điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Hết hiệu lực
 2. Thông tư số 04/2004/TT-BCA(C11) ngày 31/3/2004 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04 tháng 4 năm 2003
 3. Thông tư 02/2005/TT-BCN ngày 29/3/2005 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn Quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
 4. Thông tư liên lịch số 41/2007/TTLT-BTC-BCA ngày 24/4/2007 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 130/2006/NĐ-CPngày 08/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
 5. Thông tư liên tịch số 04 /2009/TTLT/BXD-BCA Hướng dẫn thực hiện việc cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp.
 6. Thông tư 23/2009/TT-BTC ngày 11/8/2009 của Bộ tài chính Quy định chi tiết một số điều của NĐ số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 về VLN Công nghiệp
 7. Thông tư 28/2009/TT-BXD Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị (Phần 1. Tầu điện ngầm; Phần 2. Ga ra ô tô) - Ban hành QCVN 08:2009/BXD
 8. Thông tu 03/2010/TT-BCA ngày 05/10/2010 của Bộ Công an Quy định cụ thể về điều kiện ANTT đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
 9. Thông tư 14/TT-BCA ngày 20/3/2012 của Bộ Công an Ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an
 1.  

 

 

 Các tin khác